The list of bamboo species in Vietnam

bamboo species in Viet Nam

THE LIST OF BAMBOO SPECIES IN VIET NAM

Vietnam’s bamboo area ranks 4th in the world, with 914 species and 26 genera.
Vietnam has tropical monsoon climate, so it’s very suitable for bamboo to grow and develop. Bamboo is widely distributed on large area, from hills to plains.
This is the list of bamboo species discovered and published in Vietnam.

No. Species Science name
I Vầu xanh Acidosasa
1 Vầu ngọt Acidosasa  sp.1
2 Vầu xanh Acidosasa  sp.2
3 Vầu Acidosasa  sp.3
4 Mạy pau Acidosasa  sp.4
5 Nó khôm Acidosasa  sp.5
II Trúc dây Ampelocalamus
6 Trúc dây Ampelocalamus  sp.1
7 Mạy loi Ampelocalamus  sp.2
8 Xả má Ampelocalamus  sp.3
9 Trúc dây Bidoup Ampelocalamus  sp.4
III Sặt Arundinaria
10 Mạy reng Arundinaria  sp.1
11 Mạy chả Arundinaria  sp.2
12 Mạy pặt Arundinaria  sp.3
13 Nó bẻ, măng dê Arundinaria  sp.4
14 Tre đắng Yên Tử Arundinaria  sp.5
15 Trúc Yên Tử Arundinaria  sp.6
16 Sặt Cúc Phương Arundinaria  sp.7
IV Tre Bambusa
17 Tre rừng Bambusa aff. sinospinosa McClure
18 Tre Bambusa aff. funghomii McClure
19 Lồ ô Trung Bộ Bambusa balcoa Roxb.
20 Là ngà Nam Bộ Bambusa bambos (L.) Voss.
21 Mạy bói Bambusa burmanica Gamble
22 Tre gai Bambusa blumeana Schultes
23 Tre sọc trắng Bambusa cf heterostachya (Munro) Holttum
24 Hóp Phù Yên Bambusa cf tultoides  Munro
Hóp nư­ớc Cầu Hai Bambusa sp.
Hóp đá Cầu Hai Bambusa sp.
Hóp Miếu Trắng Bambusa sp.
25 Dùng phấn Bambusa (Lingnania) chungii McClure
26 Tre ven Long Thành Bambusa flexuosa Schultes
27 Luồng may Bambusa gibba McClure
28 Vầu leo Bambusa guangxiensis Chia et Fung
29 Tre lạt Bambusa intermedia Hsueh et Yi
30 Tre bông Bambusa maculata Widjaja
31 Hóp sào Bambusa multiplex (Lour.) Raeuschel ex Schult.
Tre sọc vàng Bambusa multiplex cv Alphons-Kazz
Tre hàng rào Bambusa multiplex cv Fernleaf
32 Hóp Củ Chi Bambusa mutabilis McClure
33 Lục trúc Bambusa oldhamii  Munro
34 Hóp Sơn Động Bambusa papillata Q.H.Dai
35 Hóp Cẩm Xuyên Bambusa piscatorum McClure
36 Lồ ô Bình Long Bambusa procera A.Chev & A.Cam
37 Lồ ô Trường Sơn Bambusa polymorpha Munro
38 Tre đá Bambusa remotflora Kuntze
39 Tre là ngà Bambusa sinospinosa McClure
40 Hóp Bambusa textilis Roxb.
41 Mạy bông Bambusa tulda Roxb.
42 Tre đùi gà Bambusa ventricosa McClure
43 Tre mỡ Bambusa vulgaris Schre ex Wend
Tre vàng sọc Bambusa vulgaris Schre ex Wend cv Vittata
Tre bụng phật Bambusa vulgaris Schre cv Wamin McClure
44 Lộc ngộc Bambusa  sp.1
45 Tre trẩy Bambusa  sp.2
46 Lùng Thanh Hoá Bambusa (Lingnania) sp.3
Dùng Cầu Hai Bambusa (Lingnania) sp.3
Tre Đông Khê Bambusa (Lingnania) sp.3
47 Mạy luông Bambusa sp.4
48 Song sào Bambusa sp.5
49 Mạy bó, nó bó Bambusa sp.6
50 Tre lục bình Bambusa sp.7
51 Là a Cà Ná Bambusa sp.8
52 Mò o Bình Định Bambusa sp.9
53 Mạy khô, hon trúc Bambusa sp.10
54 Mạy quân Bambusa sp.11
55 Mạy cượp Bambusa sp.12
56 Hóp cần câu (trúc đá) Bambusa sp.13
57 Tre không gai Tân An Bambusa sp.14
58 Tre trãi Long An Bambusa sp.15
59 Lồ ô Chư Sê Bambusa sp.16
60 Lồ ô Ngọc Hồi Bambusa sp.17
61 Lồ ô Ea Hleo Bambusa sp.18
62 Lồ ô đèo Đran1 Bambusa sp.19
63 Lồ ô Bảo Lộc Bambusa sp.20
64 Lồ ô đèo Prenn1 Bambusa sp.21
65 Tre dẻo Hà Giang Bambusa sp.22
66 Tre leo Tân Phú Bambusa sp.23
67 Nôm Bambusa sp.24
68 Tre cần câu (Hao biảng) Bambusa sp.25
69 Tre mốc Quản Bạ Bambusa sp.26
70 Lồ ô Saloong Bambusa sp.27
71 Tre Lang Hanh Bambusa sp.28
V Le Bắc Bộ Bonia
72 Le đặc ruột núi đá Bonia  sp.
73 Le Bắc Bộ Bonia tonkinensis Balansa
VI Cơm lam Cephalostachyum
74 Cơm lam Cephalostachyum pergracile Munro
75 Đỉnh trúc Ngoạn Mục Cephalostachyum sp.1
76 Gày Cephalostachyum sp.2
77 Bọp Cephalostachyum sp.3
VII Trúc vuông Chimonobambusa
78 Sặt gai Chimonobambusa microfloscula McClure
79 Trúc vuông Chimonobambusa quadrangularis (Fenzi) Makino
80 Trúc gai Chimonobambusa sp.1
VIII Sặt gai Chimonocalamus
81 Sặt Ba Vì Chimonocalamus baviensis  comb.nov.
82 Tre nhỏ Sa Pa Chimonocalamus sp.1
IX Bạc mày Dendrocalamopsis
83 Bạc mày Dendrocalamopsis sp.1
84 Tre gầy Dendrocalamopsis sp.2
85 Trà oọc Dendrocalamopsis sp.3
X Luồng Dendrocalamus
86 Mạy púa mơi Dendrocalamus aff giganteus Munro
87 Mạy púa cay na Dendrocalamus aff. pachystachys Hsueh et D.Z.Li
Mạy púa cáy Dendrocalamus aff. pachystachys Hsueh et D.Z.Li
Bương mốc Ba Vì Dendrocalamus  sp.
BươngThanh Hoá Dendrocalamus  sp.
Bương Tuần Giáo Dendrocalamus  sp.
Mạy ngừu Dendrocalamus  sp.
Tre hoa Dendrocalamus  sp.
Mai mo sọc Dendrocalamus  sp.
88 Mai cây Dendrocalamus aff. yunnanicus Hsueh et Li

 

89 Mạnh tông Dendrocalamus asper (Schult) Backer ex Heyne
90 Luồng, mét Dendrocalamus barbatus Hsueh et D.Z.Li
91 Luồng Thái Lan Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz.
92 Sang phay Dendrocalamus farinosus Chia et Fung
93 Hốc Dendrocalamus hamiltonii Nees et Arn. ex Munro
94 Mai xanh, tre tàu Dendrocalamus latiflorus Munro
Tre trinh Dendrocalamus aff latiflorus Munro
95 Mạy sang Dendrocalamus membranaceus Munro
96 Mạy pì (Tre mỡ Lạng Sơn) Dendrocalamus minor (McClure) Chia et Fung
97 Bương hoa lớn Dendrocalamus pachystachys Hsueh et D.Z.Li
98 Mạy hốc Sơn La Dendrocalamus semiscandens Hsueh et D.Z.Li
99 Mạy hốc Cầu Hai Dendrocalamus sikkimensis Munro
100 Bương lớn Điện Biên Dendrocalamus sinicus Chia et Sun
101 Diễn da báo Dendrocalamus tomentosus Hsueh et D.Z.Li
102 Mai dây, mai ống Dendrocalamus yunnannicus Hsueh et D.Z.Li
103 Luồng nước Dendrocalamus  sp.1
104 Diễn trứng Dendrocalamus  sp.2
105 Diễn đá Dendrocalamus  sp.3
106 Long thước Dendrocalamus  sp.4
XI Hào dúi Fargesia
107 Hào dúi to Fargesia sp.
XII Mạy lênh lang Ferrocalamus
108 Mạy lênh lang Ferrocalamus  sp.
XIII Le Gigantochloa
109 Mạy lay/Láy Thái Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz.
110 Mạy lay lo Gigantochloa nigrociliata (Buse) Kurz.
111 Vung Gigantochloa sp.1
Tre dây/mạy vói Gigantochloa sp.1
112 Mum Gigantochloa sp.2
113 Mum Bến Tre Gigantochloa sp.3
114 Mum đèo Hàm Rồng Gigantochloa sp.4
Mum Đatanla Gigantochloa sp.4
115 Bắp cày/luồng đá Gigantochloa sp.5
116 Le Di Linh Gigantochloa sp.6
117 Le lá nhỏ Lang Hanh Gigantochloa sp.7
118 Le lá dài Lang Hanh Gigantochloa sp.8
119 Le núi Dinh Gigantochloa sp.9
120 Le Ngoạn Mục Gigantochloa sp.10
121 Le Ea Hleo Gigantochloa sp.11
122 Le Ngọc Hồi 1 Gigantochloa sp.12
123 Le Bờ Y (Ngọc Hồi 2) Gigantochloa sp.13
124 Le Ngọc Hồi 3 Gigantochloa sp.14
XIV Vầu đắng Indosasa
125 Vầu đắng Phú Thọ Indosasa angustata McClure
126 Măng đắng Indosasa crassiflora McClure
127 Vầu ngọt lá nhỏ Indosasa parvifolia C.S.Chao et Q.H.Dai
128 Tre giàng Indosasa sp.1
129 Vầu đắng Tuyên Quang Indosasa sp.2
130 Vầu đắng Cúc Phương Indosasa sp.3
Vầu đắng Nghệ An Indosasa sp.3
131 Sặt Indosasa sp.4
132 Tre mốc Indosasa sp.5
133 Vầu ngọt Indosasa sp.6
134 Khum phàm Indosasa sp.7
135 Khổng Indosasa sp.8
XV Tre lông Kinabaluchloa
136 Tre lông Bidoup Kinabaluchloa sp.

XVI

Giang Maclurochloa
137 Giang Bắc Bộ Maclurochloa tonkinensis sp.nov.
138 Giang Tân Trào Maclurochloa tantraoensis sp.nov.
139 Giang Sơn Dương Maclurochloa sonduongensis sp.nov.
140 Giang Tràng Định Maclurochloa trangdinhensis sp.nov.
141 Giang Lộc Bắc Maclurochloa locbacensis sp.nov.
142 Giang Đam Rông Maclurochloa  sp.1
143 Giang đèo Prenn Maclurochloa  sp.2
144 Giang Sơn Động Maclurochloa  sp.3
Giang Điện Biên Maclurochloa  sp.3
145 Giang Bản Tọ Maclurochloa  sp.4
146 Giang Hàm Yên Maclurochloa  sp.5
147 Giang Tuần Giáo Maclurochloa  sp.6
148 Giang Philiêng Maclurochloa  sp.7
149 Giang Sơ Pai Maclurochloa  sp.8
150 Giang Kon Hà Nừng Maclurochloa  sp.9
151 Giang vách mỏng Đatanla Maclurochloa  sp.10
Giang vách dày Đatanla Maclurochloa  sp.10
152 Giang thân to Đatanla Maclurochloa  sp.11
153 Giang Lang Hanh Maclurochloa  sp.12
XVII Tre quả thịt Melocalamus
154 Tre quả thịt Cúc Phương Melocalamus cucphuongensis sp.nov.
155 Dẹ Yên Bái Melocalamus yenbaiensis sp.nov.
156 Tre quả thịt Pà Cò Melocalamus pacoensis sp.nov.
157 Tre quả thịt Lộc Bắc Melocalamus blaoensis sp.nov.
158 Tre quả thịt Trường Sơn Melocalamus truongsonensis sp.nov.
159 Tre quả thịt Kon Hà Nừng Melocalamus kbangensis sp.nov.
160 Tre quả thịt rỗng ruột KHN Melocalamus  sp.1
161 Tre quả thịt Tân ấp Melocalamus  sp.2
162 Giang Thuận Châu Melocalamus  sp.3
163 Giang Hoàng Su Phì Melocalamus  sp.4
XVIII Lành anh Oligostachyum
164 Lành anh Oligostachyum sp.
XIX Trúc Phyllostachys
165 Trúc hoá long Phyllostachys aurea Carr. ex A. et C.Riv
166 Trúc sào Phyllostachys edulis (Carr) H.de Leh
167 Trúc đá Phyllostachys nidularia Munro
168 Trúc đen Phyllostachys nigra (Lodd)
169 Trúc cần câu Cao Bằng Phyllostachys sulphurea (Carr.) A. et C.Riv.
170 Trúc quân tử Phyllostachys sp.1
171 Mạy khoang Phyllostachys sp.2

XX

Nứa mọc tản Pseudostachyum
172 Mạy đấy Pseudostachyum polymorphum Munro

XXI

Thia ma Sasa
173 Hào dúi Sasa sp.
XXII Nứa Schizostachyum
174 Nứa lá to Schizostachyum funghomii McClure
175 Nứa lá nhỏ Schizostachyum pseudolima McClure
176 Lồ ô Đà Nẵng Schizostachyum zollingeri Steud.
177 Nứa hoa lúa Lộc Bắc Schizostachyum  sp.1
178 Nứa Langbian Schizostachyum  sp.2
179 Khốp Cà Ná Schizostachyum  sp.3
180 Nứa Yaly Schizostachyum  sp.4
181 Nứa Bảo Lộc Schizostachyum  sp.5
Nứa Ngoạn Mục Schizostachyum  sp.5
182 Nứa núi Dinh Schizostachyum  sp.6
183 Nứa tép Bến En Schizostachyum  sp.7
184 Nứa đèo Lò Xo Schizostachyum  sp.8
185 Nứa lá to Saloong Schizostachyum  sp.9
186 Nứa không tai Côn Sơn Schizostachyum  sp.10
Nứa có tai Côn Sơn Schizostachyum  sp.10
187 Nứa Sa Pa Schizostachyum  sp.11
XXIII Sặt núi cao Sinarundinaria
188 Sặt Langbian Sinarundinaria schmidiana (A.Cam.) Chao & Renv
189 Trúc lùn Sa Pa Sinarundinaria  sp.1
XXIV Vầu cúc phương Sinobambusa
190 Vầu lớn Cúc Phương Sinobambusa  sp.1
XXV Tầm vông Thyrsostachys
191 Mạy cần Thyrsostachys oliveri Gamble
192 Tầm vông Thyrsostachys siamensis Gamble
XXVI Le cỏ Vietnamosasa
193 Le đuôi chồn Tây Nguyên Vietnamosasa ciliata N.T.Quyen
194 Le cỏ Lang Hanh Vietnamosasa pusila N.T.Quyen
( Tư liệu lấy tại trang Sinh vật rừng Việt Nam )

REFERENCE:

  1. Le Viet Lam (2005), Research on categorization of bamboo in Viet Nam (Bambusoideae), Document conference.
  2. Science of forestry industry, 20 years of renewal (1986-2005) – Silviculture, p. 312-321.
  3. Nguyen Hoang Nghia (2005), Tre truc Viet Nam, Agricultural Publisher, Ha Noi.
  4. According to http://www.vncreatures.net/tracuu.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *