Bamboo treatment

[:en]• Traditional method:
Bamboo is treated in green condition by  muddy soaking and  smoking.
• Modern method:
Bamboo is treated in green or dry condition by  chemical liquid soaking or injection.[:vi]• Phương pháp truyền thống:
Tre được xử lý lúc còn tươi bằng cách ngâm bùn và hun khói.
• Phương pháp hiện đại:
Tre được xử lý lúc còn tươi hoặc khô bằng cách ngâm hoặc tiêm hóa chất.[:]